HMS kurs for ledere – Nettbasert

Nettkurs
jan 3, 2018
11 Aktive deltagere
Ny sertifikat
(80% riktige svar)
HMS kurs for ledere – Nettbasert

3 Tilbakemeldinger med 5 i snitt (1-5)

(3 stemmer)

Priskr 1990
Kjøp nåReserver nå
 Er du her for å teste dine kunnskaper innen HMS? Da kan du ta vår gratis HMS test quiz, som er helt gratis!

Kurs aktiv

Se kurs innhold

Kursleder: Aksel Lian

Kurset kan reserveres mot betaling via denne siden, eller

du kan kontakte oss for manuell påmelding ved å sende en epost til kontakt@sermo.no

 

Dette kurset dekker lovpålagt opplæring for Hms og tilbyr ekstra fagstoff og informasjon for deg som er i byggebransjen eller restaurantbransjen og andre bransjer.

Se oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

Hvem må ha HMS kurs?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens innhold.Formålet med denne veiledningen er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke tema-er som bør inngå i opplæringen.

Opplæringens innhold

Med Sermos nettbaserte HMS kurs får du en grundig opplæring innen HMS regelverket og ditt ansvar som leder og arbeidsgiver. Kurset er delt opp i flere kategorier med lett forstått tekst, bilder og video for en variert og gøyal kursopplevelse.

I motsetning til mange korte og useriøse aktører innen HMS kurs som arbeidstilsynet har advart mot, velger Sermo å gi en opplæring som skal tilfredsstille framtidige krav fra myndighetene.

Hvordan foregår den nettbaserte kurset?

Kurset tar ca. 6-8 timer å fullføre, det er totalt 9 kapitler som må gjennomgås og hver av kapitlene har en test som du må bestå før du kan gå videre.Etter at du har fullført alle kapitlene kan du ta sertifiseringsprøven der du må oppnå minst 70% riktige svar.Kursbevis utsendes umiddelbart etter at alle testene og avslutnings prøven er bestått.

Våre instruktører er tilgjengelige til å hjelpe deg dersom du har problemer med kurset eller har vanskeligheter med bruk av pc og nett. Du kan når som helst i kurset spørre om hjelp eller veiledning fra en av våre instruktører.

Er dette kurset godkjent av arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet godkjenner ikke kurstilbydere innen HMS per 2017. Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen, og dermed skal en skal ikke se bort i fra at dette kan bli et krav i framtiden som i Danmark, der kurstilbydere må godkjennes.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Dette kurset tilfredsstiller dagens lovkrav om HMS opplæring og er dermed godkjent til å kunne gi diplom på gjennomgått opplæring.

Tilpasset alle bransjer

Hovedinnholdet i kurset er tilpasset alle bransjer, og i tillegg er det satt opp egne kapitler for de forskjellige bransjene. Spesielt bransjer med høyere helsemessige risiko er nøye gjennomgått for at du som leder i din bedrift skal kunne regelverket inn og ut.

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Sertifikat\Diplom ved fullførelse av HMS kurs

Ved bestått kapitteltester og avsluttende eksamen, får du mulighet til å lastene ned diplom\sertifikat i PDF format. Det er også mulig å få denne tilsendt i epost eller pergament diplom via standard post. (Utsendelse innen 1-3 virkedager)

Mulighet til videreopplæring ved nye krav

Vårt system gir mulighet til oppdatering av kurs, fortløpende og dermed har du mulighet til å viderebygge på allerede bestått materiell. Brukernavn, passord og beståtte kurs med sertifiserer vil ligge i våre systemer for senere bruk, dersom du skulle ønske dette.

Mer om krav til HMS kurs for ledere

Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

Arbeidsmiljøfaktorer Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.
Gjennomføring av opplæringenHvordan kan opplæringen gjennomføres?Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang.

Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetansehevin

Eksempler til krav i bransjer – Se full oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

Bransje Type bedrift Krav Nye krav
Anleggsbransjen Bransjen omfatter bygging og reparasjon av anlegg. Den omfatter bygging av broer, veger, tunneler, moloer, flyplasser, havne- og damanlegg med mer. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Miljø og helse Storulykker Strålevern Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017
Hotell og restaurantvirksomhet Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forbrukertjenester Forurensning Miljø og helse Produkter Servering Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven. Fra 01. juli 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling Fra 01. juli 2017
Byggebransjen Bransjen omfatter oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold, riving og ferdigstillelse av bygninger: grunnarbeid, takarbeid, blikkenslagerarbeid, elektrisk installasjonsarbeid, rørleggerarbeid, isolasjonsarbeid, VVS-arbeid, stukkaturarbeid, snekkerarbeid, gulvlegging og tapetsering, maler- og glassarbeid, og utvendig rengjøring av bygninger. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Miljø og helse Strålevern Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

 

Kurs innhold:

 

Kapittel 1Introduskjon til HMS
Undervisning 1Hva er HMS?
Undervisning 2Hva er målet med HMS?
Undervisning 3Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
Kapittel test
Kapittel 2Sikkerhet på arbeidsplassen
Undervisning 4Sikkerhet på arbeidsplasen
Undervisning 5Rutiner og andre tiltak
Undervisning 6Brannvern
Kapittel 3Risiko kartlegging og forebyggende tiltak
Undervisning 7En tryggere arbeidsplass
Undervisning 8Kartlegging
Undervisning 9Risiko analyse
Undervisning 10Forebygging
Kapittel 4Ansatte, trivsel og miljø
Undervisning 11Mobbing
Undervisning 12Velvære på jobb
Undervisning 13Introduksjon for nyansatte
Undervisning 14Psykososialt arbeidsmiljø
Undervisning 15Forsikring
Undervisning 16Verneombud
Kapittel 5BHT, Helse, Sykdom og oppfølgning
Undervisning 17BHT - Bedriftshelsetjeneste
Undervisning 18Helseovervåkning
Undervisning 19Helseovervåkning
Kapittel 6På arbeidsplassen
Undervisning 20Kildesortering
Undervisning 21Fysisk arbeidsmiljø
Undervisning 22Ergonomi
Undervisning 23Arbeidsgivers plikter
Kapittel 7Hms permen
Undervisning 24Kartlegging
Undervisning 25Risikovurdering
Undervisning 26Tiltak og handlingsplaner.
Undervisning 27Oppfølging
Kapittel 8Systematisk HMS arbeid
Avsluttende test