Gratis HMS kurs med quiz test

 • Kurs info

  Nettkurs
 • Nettkurs
  271 Aktive deltagere
  1411 ganger tatt

  5 Tilbakemeldinger med 4.5 i snitt (1-5)

  (5 stemmer)

  Pris
  Gratis
  HMS

  Se også HMS kurs for ledere med sertifikat tilsendelse

   

  Før du tar testen kan det være greit å få med seg det viktigste innen HMS.
  Kunnskap om regelverket er ikke bare nyttig for ledelsen i en bedrift, men også for dens ansatte. Helse miljø og sikkerhet skal hjelpe næringsliv og offentlige arbeidsplasser med å ha forebyggende tiltak for en bedre og tryggere arbeidsplass.

  Overtid og Overtidsbetaling

  Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid. Overtid og merarbeid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid eller merarbeid brukes som en fast ordning.

  Du har rett til å bli fritatt for arbeid utover avtalt arbeidstid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner. Arbeidsgiver kan kreve legeattest ved fritak på grunn av helsemessige årsaker.

  Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:
  • 10 timer i løpet av 7 dager.
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
  • 200 timer i løpet av 52 uker.

  Overtidsarbeid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet kan etter søknad tillate utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller på:

  • inntil 25 timer i løpet av 7 dager.
  • inntil 200 timer i løpet av en periode på 26 uker.

  Overtidsarbeid innenfor de ovennevnte grenser kan bare pålegges arbeidstaker som er villig til det.
  Maks grense innenfor 52 uker skal aldri overstige 400 timer.

  Overtidsbetaling og lønn

  Ved overtidsarbeid har du krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er ikke tillatt.

  Dersom det avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid, må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling.

  Det er mulig å avspasere overtid time mot time. Overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent skal imidlertid alltid utbetales i tillegg.

  I tariffavtaler er det ofte fastsatt bedre rettigheter enn de minsterettighetene loven gir.
  Vanlige eksempler er:

  • overtidstillegg som er høyere enn 40 prosent.
  • høyere satser ved ubekvem arbeidstid som for eksempel kveld, natt, helg og helligdager.
  • rett på overtidsbetaling ved arbeid ut over avtalt arbeidstid (for eksempel etter 37,5 timer og ikke etter 40 som er lovens grense for alminnelig arbeidstid).

  Unntak fra overtidsreglene

  Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men det er unntak for arbeidstakere som har:

  Ledende stilling og overtid

  Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner.

  Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

  • har et større ansvar.
  • i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten.
  • selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid.
  Avsluttende test